Studentų paslaugų centras

STUDENTŲ PASLAUGŲ CENTRAS KURUOJA VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU PASLAUGŲ STUDENTAMS ORGANIZAVIMU IR VALDYMU:
.

 • Teikia studentams informaciją bendraisiais klausimais.
 • Teikia informaciją apie tęstines studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 • Padeda studentams planuoti savo karjerą besikeičiančioje darbo rinkoje ir sėkmingai joje integruotis:
  - skatina studentų, absolventų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą;
  - informuoja ir konsultuoja profesinės karjeros klausimais;
  - organizuoja renginius, susijusius su studentų karjera bei įsidarbinimu;
  - bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, Studentų atstovybe, Kolegijos katedromis organizuoja karjeros dienas ar kitus projektus;
  - organizuoja individualias konsultacijas darbo dokumentų rengimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo klausimais;
  - kaupia ir sistemina informaciją apie studentus, ieškančius darbo.
 • Informuoja studentus apie Valstybės remiamas paskolas.
 • Informuoja studentus apie Valstybės skiriamų socialinių stipendijų sąlygas.
 • Inicijuoja finansinę paramą našlaičiams ir socialiai remtiniems studentams.
 • Teikia informaciją ir pagalbą negalią turintiems studentams.
 • Teikia konsultacijas studentams, turintiems mokymosi sunkumų.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokymus studentams, turintiems mokymosi sunkumų.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokymus dėstytojams negalios etiketo bei darbo su negalią ar mokymosi sunkumų turinčiais studentais.
 • Skatina ir telkia studentus bei dėstytojus bendram dialogui.
 • Organizuoja studentų mokslines - praktines konferencijas  ir seminarus, bendradarbiaujant su Studentų atstovybės nariais.
 • Bendradarbiauja su universitetais ir kitomis aukštosiomis mokyklomis ieškant galimybių studentų akademinei raiškai.
 • Konsultuoja studentus rengiant viešas prezentacijas.

Rasa Didžiulienė,
Studentų paslaugų centro vadovė,
Raguvos g. 7,  44 kabinetas

Tel./Fax. (8-37) 22 00 30
El.paštas:  rasa.didziuliene@kolping.lt

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

 • Pradzia 04
 • Pradzia 05
 • Pradzia 06
 • Pradzia 07
 • Pradzia 08
 • eris logo krivky