Karjera prasideda „K“ raide

PARAMA NEĮGALIESIEMS

Kolpingo kolegijoje Studentų paslaugų centre teikiama ši parama:

 • Moksleivių su negalia ir jų tėvų konsultavimas studijų klausimais;
 • Stojančiųjų į kolegiją asmenų su negalia ir jų tėvų konsultavimas stojimo į kolegiją ir kt. studijų klausimais;
 • Jau studijuojančių kolegijoje studentų su negalia ir jų tėvų konsultavimas studijų, praktikos ir kt. studijų klausimais;
 • Tarpininkavimas tarp kolegijoje studijuojančių studentų su negalia ir kolegijos administracijos;
 • Finansinės paramos teikimas kolegijoje studijuojantiems studentams su negalia;
 • Visuomenės švietimas neįgaliųjų studijų klausimais.

Finansinė parama

LR Vyriausybės nutarimai dėl finansinės paramos neįgaliesiems

LR Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1187 redakcija) patvirtino Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą (toliau vadinama šis Aprašas). Šiuo Aprašu siekiama užtikrinti vienodas paramos sąlygas sunkią negalią turintiems asmenims siekti aukštojo mokslo ir įgyti konkurencingas darbo rinkoje profesijas.

LR Vyriausybės nutarimu nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. (2009 m. rugsėjo 23 d. redakcija) finansinė parama teikiama studentams, kurie:

 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • neturi įsiskolinimų ir Kolpingo kolegijos nustatyta tvarka numatytų drausminių nuobaudų;
 • studijuoja pirmą kartą pagal pirmos pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Studentams atitinkantiems paramos teikimo sąlygas skiriama:

 • kas mėnesį 50 proc. (52,50 Eur) valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka specialiems poreikiams tenkinti;
 • įstojusiems į Kolpingo kolegiją 2009 m. ir vėliau – 3,2 BSI (121,60 Eur) dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Jeigu neįgalusis gauna įsiskolinimą ar drausminių nuobaudų specialiems poreikiams tenkinti išmokos (52,50 Eur) mokėjimas jam sustabdomas nuo kito mėnesio ir pratęsiamas neįgaliojo rašytiniu prašymu, pateikiamu Kolpingo kolegijos Direktorei arba jos įgaliotam asmeniui, tik nuo kito mėnesio, kai panaikinamos akademinės skolos ir (arba) Kolpingo kolegijos administracijos skirtos nuobaudos. Tikslinė išmoka (121,60 Eur) tokiu atveju už atitinkamą studijų semestrą nemokama.

Finansinė parama teikiama iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos priemonėms įgyvendinti.

PARAMOS TEIKIMĄ KOORDINUOJA NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento internetiniame tinklalapyje:
 http://www.ndt.lt/id-neigaliuju_studentu_remimas.html

TIKSLINĖ IŠMOKA STUDENTAMS SU NEGALIA

EUROPOS SOCIALINIO FONDO FINANSINĖ PARAMA
Nuo 2012 m. balandžio 30 d. Valstybinis studijų fondas kartu su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis (tarp jų ir Kolpingo kolegija) įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001.

Neįgaliems studentams iki 2015 m. rugsėjo mėnesio buvo skiriama 152 Eur dydžio tikslinės išmokos. Informuojame, jog Valstybinio studijų fondo nuo 2012 m. pavasario semestro vykdytas projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams " baigiasi 2015 m. rugpjūčio 31 dieną.
Šiuo metu yra rengiamas naujas projektas, kuris turėtų prasidėti iki 2015 metų pabaigos.
Naujo projekto trukmė - 84 mėnesiai ir vertė - 7,24 mln. eurų. Numatoma, kad studentams su negalia bus teikiamos 152 Eur per mėnesi tikslinės išmokos.

Atkreipiame dėmesį į pagrindines naujoves:

 • Tikslinės išmokos nebus mokamos vasaros atostogų metu.
 • Šių metų rudens semestre studentų, kuriems siūloma skirti tikslines išmokas, sąrašą Kolpingo kolegija fondui privalės pateikti iki 2015 m. lapkričio 20 d.
 • Dokumentų tikslinėms išmokoms gauti pateikimo tvarka išlieka tokia pati (numatomi pakeitimai nuo 2016 m. pavasario semestro).
 • Tikslinės išmokos mokėjimas studentams bus pradėtas vykdyti tik tada, kai fondas pasirašys projekto finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra.  Studentams, kuriems bus patvirtintas tikslinės išmokos skyrimas, tikslinė išmoka, už rudens semestro pradžios mėnesius bus išmokėta po sutarties pasirašymo.
 • Nuo 2016 m. pavasario semestro, fondas tikslinių išmokų skyrimo paslaugą perkels į elektroninę erdvę, t. y. studentas paraišką pildys elektroniniu būdu, prisijungdamas prie fondo informacinės sistemos.

STUDENTAS, PRETENDUOJANTIS GAUTI TIKSLINĘ IŠMOKĄ, TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

 • Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
 • Aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą (išskyrus neįgaliuosius, prieš tai nutraukusius studijas ar pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos) pagal pirmosios pakopos studijų programą;
 • Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) Kolpingo kolegijos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.
 • Tikslinės išmokos mokamos neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). DOKUMENTAI TIKSLINEI IŠMOKAI GAUTI TEIKIAMI DU KARTUS PER METUS:
rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį) –
rugpjūčio 15 – rugsėjo 15 dienomis,
pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį) –
sausio 5 – vasario 5 dienomis.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, Kolpingo kolegijos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš kolegijos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų Kolpingo kolegijos nustatyta tvarka.

DĖMESIO!
Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti). Prireikus, Valstybinis studijų fondas gali paprašyti dokumentų, įrodančių, kad tikslinė išmoka buvo panaudota prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

TIKSLINES IŠMOKAS NEĮGALIESIEMS KOORDINUOJA VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDAS. Daugiau informacijos pateikiama Valstybinio studijų fondo tinklalapyje adresu: http://www.studijuoktobulek.lt/Tikslines-ismokos-p291.html

Atsakingas asmuo:

Jūratė Marcinkevičienė
Projekto renginių koordinatorė / Projekto vadovo asistentė;
Valstybinis studijų fondas
Tel.: 85 255 3370;   8 615 17312

Dėl paramos neįgalieji turėtų kreiptis į Kolpingo kolegijos Studentų paslaugų centrą (28 kab.) ir pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą tikslinei išmokai gauti (prašymo forma);
 • neįgaliojo pažymėjimą ir darbingumo lygio pažymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

FINANSINĖS PARAMOS ATASKAITOS:

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

 • Pradzia 04
 • Pradzia 05
 • Pradzia 06
 • Pradzia 07
 • Pradzia 08
 • eris logo krivky