Naudojimosi biblioteka taisyklės

                                                                                           PATVIRTINTA
                                                                                          Kolpingo kolegijos direktoriaus
                                                                                          2009  m. rugsėjo  01d. įsakymu Nr. 1A
 
NAUDOJIMOSI  VšĮ KOLPINGO KOLEGIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS
 
I. BENDROJI DALIS
 
1.      Šios taisyklės nustato bendrą naudojimosi Kolpingo kolegijos biblioteka tvarką.
2.      Bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.
3.      Naudotis biblioteka turi teisę visi kolegijos bendruomenės nariai.
4.      Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos išsamumą, dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą.
5.      Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, numatytas šių taisyklių 19 punkte.
 
II. SĄVOKOS
 
6.      Skaitytojas – fizinis asmuo, užsiregistravęs bibliotekoje, turintis teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.
7.      Dokumentas – knyga, tęstinis leidinys, periodiniai, kartografiniai, audio, video, elektroniniai leidiniai (CD, DVD).
 
III. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS
 
8.      Kolegijos darbuotojai ir studentai, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.
9.      Kolegijos studentai registruojami, pateikus studento pažymėjimą arba pagal patvirtintą studentų sąrašą. 10. Kiekvienas studentas ar darbuotojas tampa skaitytoju tik susipažinęs su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir registracinėje kortelėje ar formuliare parašu patvirtindamas įsipareigojimą jas vykdyti.
11. Reti ir vertingi arba naujai gauti ir didelę paklausą turintys, specialybiniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje.
12. Dokumentus, paimtus laikinam naudojimui į namus, į formuliarą įrašo bibliotekos darbuotojas arba skaitytojas įsirašo pats ir pasirašo. Parašas formuliare liudija spaudinio paėmimo faktą ir sutikimą su grąžinimo terminu.
13. Grąžinus dokumentą, bibliotekininkas pasirašo formuliare. Bibliotekininko parašas liudija dokumento grąžinimo faktą.
14. Naudotis bibliotekoje esančiais kompiuteriais nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai turi teisę bibliotekos darbo laiku, pateikę studento pažymėjimą.
 
IV. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
 
15. Dokumentai į namus išduodami ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, išskyrus mokomąją literatūrą, kurią skaitytojai privalo grąžinti semestro arba mokslo metų pabaigoje.
16. Terminuotai gautus dokumentus skaitytojai privalo grąžinti terminui, nurodytam formuliare, pasibaigus. Terminas gali būti pratęsiamas, atnešus dokumentą į biblioteką, atsižvelgiant į esančių fonde konkrečių dokumentų skaičių.
17. Ištęstinių studijų studentams sesijos metu dokumentai į namus išduodami tik terminuotai, išskyrus kolegijos dėstytojų darbus. Ne sesijos metu – tik darbui skaitykloje.
18. Dokumentų išdavimas apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu LST 1403:1995.
19. Skaitytojas gali naudotis ir kitomis bibliotekoje teikiamomis paslaugomis: kopijavimu.
20. Kopijavimui dokumentai išduodami bibliotekininko nustatytam terminui.
21. Knygos klijuotais spaudos lankais nekopijuojamos.
22. Bibliotekoje dirbti prie kompiuterių studentas gali 2 valandas per dieną. Jeigu nėra laukiančiųjų, studentas gali darbą tęsti.
23. Kompiuterinius žaidimus žaisti draudžiama.
 
V. SKAITYTOJO TEISĖS
 
24. Skaitytojai turi teisę:
24.1. Gauti iš bibliotekos fondo dokumentus laikinam naudojimui į namus arba į skaityklą.
24.2. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.
24.3.Naudotis visomis bibliotekos teikiamomis mokamomis paslaugomis.
24.4.Pareikšti savo nuomonę žodžiu ar raštu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas, prašyti pratęsti dokumentų grąžinimo terminą.
 
VI. SKAITYTOJO PAREIGOS
 
25. Skaitytojas privalo:
25.1. Tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus.
25.2. Neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.
25.3. Užsakydamas leidinį, pilnai nurodyti autorių ir antraštę.
25.4. Užregistruoti vietoje skaitomą dokumentą.
25.5 Skaitytojas į formuliarą įsirašęs dokumentą, privalo skaitytojo formuliarą grąžinti 
         darbuotojui.
25.6. Nurodytu laiku grąžinti paimtus dokumentus ar pratęsti naudojimosi jais terminą.
25.7. Pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai, grupei ir
         kt.), informuoti bibliotekos darbuotoją.
25.8. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir
         bibliotekininkams.
25.9. Bibliotekoje draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu.
25.10. Esant nemažesnei 18 laipsnių oro temperatūrai, bibliotekoje lankytojai privalo
           nusivilkti ir pasikabinti viršutinius drabužius tam skirtose vietose.
 
VII. SKAITYTOJO ATSAKOMYBĖ
 
26. Skaitytojas atsako:
26.1. Skaitytojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs dokumentą, privalo pakeisti jį
          tokiu pačiu ar lygiaverčiu.
27. Studentas, baigęs studijas ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, privalo tinkamai atsiskaityti su biblioteka.
28. Darbuotojas, nutraukęs darbo sutartį ar išvykęs ilgalaikei komandiruotei, grąžina iš bibliotekos paimtus dokumentus .
29. Skaitytojui, nesilaikančiam naudojimosi biblioteka taisyklių, kolegijos direktoriaus įsakymu terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.
 
VIII. BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS
 
30. Bibliotekos darbuotojai privalo:
30.1. Informuoti skaitytoją apie dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas.
30.2. Užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais.
30.3. Nuolatos tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą.
31. Bibliotekos darbuotojai turi teisę:
31.1. Reikalauti apmokėti už prarastus, sugadintus dokumentus bei įrangą.
32. Suderinus su vadovybe, vieną dieną per mėnesį (paskutinę mėnesio darbo dieną) neaptarnauti skaitytojų. Šią dieną skirti patalpų ir fondų valymui, dezinfekavimui ir kitiems bibliotekos vidaus darbams.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky