Pažintinis vizitas į Nyderlandų karalystę

Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su partneriais - Kauno technologijos universitetu, Vilniaus universitetu, Kolpingo kolegija bei 25 Lietuvos savivaldybėmis įgyvendina projektą ,,Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas”.

Projekto tikslas – suformuoti sąlygas I studijų pakopos studentams atlikti praktiką Lietuvos savivaldybėse, siekiant įtvirtinti įgytas žinias ir suformuoti praktinio darbo įgūdžius. Šiam tikslui pasiekti planuojama sukurti sistemą, užtikrinančią veiksmingą Lietuvos aukštųjų mokyklų ir Lietuvos savivaldybių partnerystę, organizuojant studentų praktikos atlikimą.

2011 m. sausio 31 – vasario 4 d. vienuolika projekto partnerių atstovų lankėsi Nyderlandų Karalystėje. Kolpingo kolegiją atstovavo Studentų paslaugų centro vadovė ir bendrųjų dalykų katedros vedėja Rasa Didžiulienė.

Stažuotės į Nyderlandų karalystės Leiden, Assen, Groningen ir Hanza Universitetus metu dalyviai susipažino su šių aukštųjų mokyklų praktikų organizavimo patirtimi, kurią įvertinus, bus sukurta nauja Lietuvos savivaldos institucijų ir universitetų bei kolegijų studentų praktikos organizavimo sistema.

 

Nuotraukoje: stažuotės Nyderlandų karalystėje dalyviai
Pirmasis susitikimas vyko Leideno universitete (įkurtas 1575 m.), kuris yra seniausia Nyderlandų aukštoji mokykla. Vizito dalyvius sutiko universiteto atstovai dr. Antoaneta Dimitrova  ir dr. Bernardas Steunenbergas. Susitikimo metu išsamiai aptarta studentų praktikos organizavimo tvarka bei praktikos vietų parinkimo būdai. Dažniausiai viešojo administravimo studentus praktikantus kviečiasi nacionalinės ir savivaldos institucijos bei nevyriausybinės organizacijos (įskaitant tarptautines). Popietiniame susitikime buvo aptartas bendradarbiavimas su Leideno savivaldybe. Paaiškėjo, jog Leideno meras yra Leideno universiteto priežiūros tarybos narys, todėl savivaldos institucijas ir universitetą sieja bičiuliška partnerystė. Leideno savivaldybėje absoliuti dauguma praktikantų prižiūrėtojų yra patys baigę viešojo administravimo studijas Leideno universitete (VA programa Leidene vykdoma jau 27 metus), tad iš savo patirties ir prisiminimų gerai žino, kokie yra universiteto ir studentų lūkesčiai bei galimybės.

 

Nuotraukoje: Jonas Mickus (Lietuvos savivaldybių asociacija), Raimonda Iškauskaitė (VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas), Rasa Didžiulienė (Kolpingo kolegija) ir Eimantas Galkevičius (Druskininkų savivaldybė) Leideno senamiestyje

Sekančią dieną stažuotės dalyviai vyko į Assen mieste esantį Hanza Technologijų Institutą (HIT), kur praktinis ugdymas remiasi darbais ir užsiėmimais laboratorijose. Po išsamaus HIT pristatymo, teko apsilankyti ir HIT verslo inkubatoriuje, kuriame įsikūrę pradedantys technologines naujoves diegiantys verslininkai-mokslininkai. Susitikimuose dalyvavo ir Assen miesto savivaldybės vadovas, kuris pabrėžė, kad savivaldybė labai rūpinasi HIT plėtra, nes mažai savivaldybei HIT yra „vizitinė kortelė“.

Dar viena stažuotės diena buvo skirta vizitams Groningeno miete įsikūrusiose aukštosiose mokyklose: Griningeno universitete ir Groningeno Hanza Universitete (HUG).

Groningeno universitetas turi savitą studentų praktikų sistemą, kurios tikslas vienintelis - didinti absolventų įsidarbinimą baigus universitetą, t.y. išorinės praktikos nėra sudedamoji edukacinio proceso dalis, o skirtos būsimos darbo vietos paieškoms. Įdomu pažymėti, kad studentai išorines praktikas (6 mėnesius) atlieka verslo įmonėse magistrantūros studijose ir už jas negauna jokių vertinimų, tačiau įmonės praktikantams moka  atlyginimą – apie 1200-1600 eurų. 

 

Nuotraukoje: Groningeno universitetas

Groningeno Hanza Universitetas (HUG) yra aukštoji mokykla, kuri teikia taikomojo pobūdžio studijas ir mokymus. Stažuotės dalyviai lankėsi šio universiteto Tarptautinėje Verslo Mokykloje (IBS), kuri turi ypač sėkmingą studentų praktikų sistemą. Visi bakalauro studijų studentai turi atlikti 1 semestro praktiką ne savo gimtojoje šalyje. Praktikos atliekamos tiek privačiame (dauguma), tiek viešajame sektoriuje. Studentai praktikos vietą susiranda patys ir ją atlieka 3 kurse (6 mėnesius). Studentas praktikos metu universitetui pateikia 3 ataskaitas: dvi struktūruotas ir trumpas (2-3 psl.), o galutinę apie 20 psl. HUG IBS studentai praktikai patys renkasi ir įmonę, ir temą.

 

Nuotraukose: Groningeno Hanza universiteto  Tarptautinė verslo mokykla

Taigi, apibendrinant stažuotę, galima teigti, kad Nyderlanduose praktika studentams yra neprivaloma ir ją pasirenka tik apie 25 proc. studentų. Studentų praktikas savivaldybėse  standartizuotu būdu ir sistemingai organizuoja aukštosios mokyklos (koledžai, kolegijos) ir viešojo administravimo kvalifikacijos kėlimo institucijos, bet ne universitetai. Universitetų studentų  praktikos dažniausiai siejamos su tyrimų,  analitiniais ir verslo projektais, o ne su konkrečių aptarnaujančių viešųjų institucijų darbo įgūdžių lavinimu.

Rasa Didžiulienė
Studentų paslaugų centro vadovė,
Bendrųjų dalykų katedros vedėja

 

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky