Apie biblioteką

Kolpingo kolegijos biblioteka yra kolegijos padalinys, teikiantis informacines paslaugas, kaupiantis dokumentų fondą bei padedantis įgyvendinti studijų ir mokymosi tikslus - užtikrinti kolegijos prioritetinių studijų krypčių informacinį ir dokumentinį aprūpinimą, padaryti prieinamais vidinius ir išorinius mokymo ir mokymosi išteklius bei teikti paslaugas, atitinkančias studentų, dėstytojų ir administracijos poreikius.

Bibliotekos fondas pradėtas formuoti nuo 1996 metų. Jį sudaro socialinių ir humanitarinų mokslų (filosofijos, teisės, ekonomikos, verslo, politikos, istorijos ir kt.) spaudiniai, periodika, metodinė medžiaga, susijusi su kolegijoje vykdomomis studijų programomis.

     Bibliotekos skaitytojai (nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, dėstytojai bei kitas personalas, užtikrinantis kolegijos veiklą) turi teisę naudotis visa bibliotekoje saugoma literatūra bei teikiamomis paslaugomis nustatyta tvarka. Skaitytojų tvarką reglamentuoja "Bendrosios naudojimosi kolegijos biblioteka taisyklės".
Bibliotekos tikslai:

•    aprūpinti visas kolegijos studijų kryptis informaciniais leidiniais, kaupti ir nuolat atnaujinti fondą;
•    sudaryti sąlygas kolegijos bendruomenei naudotis bibliotekoje turimais ir išoriniais informacijos ištekliais (pradėta įsisavinti bibliotekinė informacinė sistema ALEPH 500 (Izraelio firma ExLibris);
•    sudaryti sąlygas savarankiškoms bei individualioms studijoms;
•    analizuoti vartotojų informacinius poreikius;
•    remti kolegijos strateginės veiklos programas.

Bibliotekos misija ir vizija:

•    siekti, kad kolegijos biblioteka taptų moderniu aukštosios mokyklos padaliniu, pasižyminčiu jame kaupiamų informacijos išteklių gausa;
•    diegti ir pritaikyti savo poreikiams modernias technologijas, pasižymėti teikiamų paslaugų įvairove ir kokybe;
•    siekti aukštos aptarnavimo kultūros;
•    atsižvelgiant į Europos integracijos procesus, orientuotis į mokymosi visą gyvenimą programą.

2011 m. biblioteka tapo Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo (LABIIMSPPK) nare, siekia integruotis į Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklą (LABT). Pradėta įsisavinti bibliotekinių procesų automatizavimo bibliotekinė sistema ALEPH 500 (Izraelio firma ExLibris).

Naudojantis bendruoju Lietuvos mokslo ir studijų virtualios bibliotekos portalu (www.lvb.lt) interneto vartotojai gali naršyti LABT bibliotekų, nacionalinės bibliotekos, žymiausių užsienio bibliotekų el. katalogus, daugelio Lietuvos ir užsienio mokslo leidinių duomenų bazes.

Nuo 2012 m. vasario 22 d. kolegijos biblioteka tapo Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA)  nare ir nuo šiol gali naudotis LMBA Lietuvai prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Narystė asociacijoje suteikia mums prieigą prie populiariausių akademinėje bendruomenėje EBSCO Publishing, Taylor&Francis (humanitarinių, socialinių ir kitų mokslų viso teksto mokslinių straipsnių) ir Emerald Management e. Journals Collection (verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų viso teksto mokslinių žurnalų) duomenų bazių ne tik bibliotekoje, bet ir namuose.

Leidinių paieška:

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky