SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Skelbiamas paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimas!

Paraiškų socialinei stipendijai priėmimo metu teikti paraiškas ir gauti socialines stipendijas gali visi Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys studentai, išskyrus tuos, kurie neturi teisės gauti socialinės stipendijos pagal Aprašo 5 punktą. Socialinė stipendija studentui skiriama pavasario semestrui.

PRIMENAME, kad socialines stipendijas gali gauti visi Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studentai,  taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

·         neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;

·         yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;

·         aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

 Paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimo Kolpingo kolegijoje pradžia skelbiama 2011 m. sausio 11 d. diena, pabaiga - vasario 11 diena.

Studentas (ar jo įgaliotas asmuo), siekiantis gauti socialinę stipendiją paraiškų priėmimo metu Kolpingo kolegijos Studentų paslaugų centrui (44 kab.) iki 2011 m. vasario 11 d. turi pateikti šiuos Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 22 punkte nurodytus dokumentus:

  1. užpildytą ir pasirašytą prašymą skirti socialinę stipendiją;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.      dokumentus, patvirtinančius, kad studentas atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

·         yra asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą    (pažyma apie gaunamą socialinę pašalpą; jei pažyma išduota ne socialinės stipendijos prašytojo, o vieno iš jo šeimos narių vardu, tuomet papildomai reikia pristatyti dokumentą apie šeimos sudėtį  ir papildomus dokumentus, jei šeimos narių pavardės skirtingos);

·         turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (darbingumo lygio pažyma);

·         jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (mirties liudijimų kopijos;
teismo sprendimas dėl nustatytos globos
) ir šiuo metu yra ne vyresni kaip 24 metų.

Socialinės stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos dydžiai per mėnesį. Socialinės stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį (toliau – semestras), bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Socialines stipendijas aukštųjų mokyklų studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas). Fondas paskirsto lėšas, skirtas socialinėms stipendijoms teikti, priima sprendimus dėl socialinių stipendijų skyrimo ar mokėjimo nutraukimo, organizuoja ir vykdo socialinių stipendijų skyrimą ir išmokėjimą. Skirtą socialinę stipendiją Valstybinis studijų fondas perveda į studento paraiškoje nurodytą studento asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 d. Už pirmąjį semestro mėnesį socialinė stipendija gali būti išmokama iki semestro antrojo mėnesio 27 d.

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

Rasa Didžiulienė

Studentų paslaugų centro vadovė

Tel./fax: +370 37 220030

el.pastas rasa.didziuliene@kolping.lt

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky