Studijų programos

Studijų programa, apimtis, trukmė, įgyjamas laipsnis

Studijuojami dalykai, profesinės galimybės baigus

 studijas

SOCIALINIS DARBAS

 

(180 kreditų)

 

NL - 3 metai
I – 4 metai

 

Socialinio darbo profesinis bakalauras

 

Bendrieji dalykai - filosofija, dvi užsienio kalbos, kalbos kultūra, krikščioniškas socialinis mokymas.
Specialybės dalykai – informacinės technologijos,ekonomikos ir vadybos pagrindai, statistikos pagrindai, psichologija, socialinio darbo pagrindai ir profesinė etika, socialinio darbo teorija, socialinė politika, edukologija, šeimos teisė, socialinės saugos teisė, socialinė rūpyba, socialinių tyrimų metodai, socialinis darbas su individu ir šeima, socialinis darbas su grupe, socialinių programų planavimas ir vystymas, socialinė reabilitacija ir integracija, socialinio darbo administravimas ir kt.
Specializacijos: Socialinių paslaugų planavimas ir organizavimas/Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis.
Atliekama profesinės veiklos praktika.

Profesinės galimybės baigus studijas: absolventas galės dirbti socialinio darbo įstaigose, socialinėse įmonėse, kitose įmonėse, organizacijose, kuriose yra numatyta socialinio darbuotojo pareigybė ir kt.

TARPTAUTINIS VERSLAS
Studijos Lietuvoje

 

(180 kreditų)

 

NL - 3 metai

I – 4 metai

 

Verslo profesinis bakalauras

 

 

Bendrieji dalykai – dvi užsienio kalbos, filosofija, kalbos kultūra, krikščioniškas socialinis mokymas.

Specialybės dalykai - verslo matematika ir statistika, mikroekonomika ir makroekonomika, informacinės technologijos, teisės pagrindai, verslo ir vadybos pagrindai, įmonės finansai, tarptautinė ekonomika, tarptautinis verslas ir firmų internacionalizavimas, žmogiškųjų išteklių valdymas, tarptautinių projektų valdymas, finansinės veiklos analizė, ekonometrija, tarptautinė komercinė teisė ir kt.

Specializacijos: E-komercija/Tarptautinė logistika.

Atliekama profesinės veiklos praktika.

 

Profesinės galimybės baigus studijas: absolventas galės įkurti tarptautinio verslo įmonę, organizuoti įmonės veiklą tarptautinėje rinkoje, atlikti tarptautinės rinkos tyrimus, vadovauti darbuotojams, kontroliuoti tarptautinio verslo būklę, plėtoti tarptautinį verslą.

VERSLO ANGLŲ KALBA (VERTIMAS)

(180 kreditų)

NL - 3 metai

Vertimo profesinis bakalauras

 

Bendrieji dalykai - filosofija, ekonomikos irvadybos pagrindai, kalbos kultūra, krikščioniškas socialinis mokymas, informacinės technologijos. 

Specialybės dalykai – bendravimo psichologija, antroji užsienio kalba, lietuvių kalbos stilistika dalykinė anglų kalba, anglų kalbos gramatika, fonetika, leksikologija ir stilistika, vertimas raštu ir žodžiu, angliškai kalbančių šalių pažinimas ir literatūra, lotynų kalbos pagrindai, teksto redagavimas ir kt. žsienio kalba.rindai.vadybos pagrindai.

Specializacijos: Ekonominė anglų kalba/Teisinė anglų kalba.

Atliekama profesinės veiklos praktika.

Profesinės galimybės baigus studijas: absolventas galės dirbti vertėju įvairiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose, vertimų biuruose, leidyklose, kelionių agentūrose, viešbučiuose. Jis bus pasiruošęs savarankiškai atlikti sudėtingą, asmeninės atsakomybės reikalaujantį vertimo ir referavimo darbą įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

TEISĖ

(180 kreditų)

NL - 3 metai

I – 4 metai

Teisės profesinis bakalauras

 

Bendrieji dalykai - filosofija, dvi užsienio kalbos, kalbos kultūra, krikščioniškas socialinis mokymas.

Specialybės dalykai – informacinės technologijos, logika, teisės teorija, teisės istorija, lotynų kalbos pagrindai, teisės psichologija, konstitucinė teisė, civilinė teisė, administracinė teisė, baudžiamoji teisė, darbo teisė, tarptautinė teisė, civilinio proceso teisė, baudžiamojo proceso teisė ir kt.

Specializacijos: Vykdymo procesas/ Viešasis administravimas/ Socialinė sauga/Smulkaus ir vidutinio verslo teisinis aptarnavimas.

Atliekama profesinės veiklos praktika.

Profesinės galimybės baigus studijas: absolventas galės dirbti ikiteisminio tyrimo pareigūnu, muitinės tarnautoju, personalo tarnybos vadovu ir specialistu, antstolio ar notaro padėjėju, tarnautoju apskrities, savivaldybės padaliniuose, seniūnijose, teisėsaugos institucijose, valstybinio socialinio draudimo fondo teritoriniuose skyriuose, teisininku įmonėse, įstaigose,  organizacijose.

EKOTURIZMASvienintelė Lietuvoje, valstybės finansavimas!

(180 kreditų

NL - 3 metai

I – 4 metai

Turizmo ir poilsio profesinis bakalauras

Bendrieji dalykai – dvi užsienio kalbos, filosofija, kalbos kultūra, krikščioniškas socialinis mokymas.

Specialybės dalykai – visuomenės sveikata, mikroekonomika ir makroekonomika, informacinės technologijos, bendroji ekologija, ekologinio turizmo pagrindai, vadyba, teisės pagrindai, kraštovaizdžio ekologija, žmogaus ekologija, turizmo geografija ir ištekliai, Europos Sąjungos turizmo politika ir strategijos, ekoturizmo verslo planavimas ir organizavimas ir kt.

Atliekama profesinės veiklos praktika.

Profesinės galimybės baigus studijas: absolventas galės dirbti savo įsteigtoje ekoturizmo verslo įmonėje ar kitose turizmo verslo įmonėse ekoturizmo organizatoriais, gebės organizuoti renginius, seminarus, konferencijas, kurs ir parduos įvairias ekoturizmo paslaugas tiek savo šalies klientams, tiek svečiams, atvykusiems iš užsienio.

VERSLO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS FINANSŲ APSKAITAvienintelė Lietuvoje!

(180 kreditų)

NL - 3 metai

I – 4 metai

Viešojo sektoriaus finansų apskaitos profesinis bakalauras

Bendrieji dalykai – dvi užsienio kalbos, filosofija, kalbos kultūra, krikščioniškas socialinis mokymas. 

Specialybės dalykai – verslo matematika ir statistika,  mikroekonomika ir makroekonomika, informacinės technologijos finansų pagrindai, verslo ir vadybos pagrindai,  apskaitos pagrindai, biudžeto formavimas ir vykdymas, finansinė apskaita, mokesčių sistema, apskaita viešajame sektoriuje, ekonominė analizė, vidaus kontrolė, vidaus auditas, finansų ir investicijų valdymas ir kt.

Atliekama profesinės veiklos praktika.

Profesinės galimybės baigus studijas:absolventas galės dirbti finansininku, apskaitininku verslo įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose, organizacijose, biudžetinėse įstaigose, savo apskaitos  tvarkymo įmonėje, vidaus auditoriais  bei audito įmonėse – auditoriaus padėjėjais.

VAIKO GEROVĖ IR SOCIALINĖ APSAUGAvienintelė Lietuvoje!

(180 kreditų)

NL - 3 metai
I – 4 metai

Socialinio darbo profesinis bakalauras

Bendrieji dalykai – dvi užsienio kalbos, filosofija, kalbos kultūra, krikščioniškas socialinis mokymas.

Specialybės dalykai -  socialinio darbo pagrindai ir profesinė etika, vaiko raidos teorijos, bendravimo psichologija, sociologijos pagrindai, šeimos psichologija, vaikų ugdymas ir socializacija, individualus socialinis darbas, vaiko ir šeimos konsultavimo pagrindai, socialinis darbas su grupe, socialinis darbas su socialinės rizikos vaikais, socialinių paslaugų administravimas, socialinių programų ir projektų kūrimas, vaiko teisių apsauga ir kt.

Atliekama profesinės veiklos praktika.

Profesinės galimybės baigus studijas: absolventas galės dirbti socialiniu darbuotoju apskričių ir savivaldybių socialinės paramos skyriuose, socialinės reabilitacijos centruose, vaikų ugdymo centruose, paramos šeimai centruose, socialinės-psichologinės pagalbos tarnybose, pagalbos šeimai tarnybose, krizių centruose, laikino apgyvendinimo namuose nepilnametėms motinoms su kūdikiais, vaikų globos namuose, socialinių paslaugų centruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vaikų ir paauglių dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, vykdančiose įvairius projektus ir teikiančiose socialines paslaugas vaikams ir šeimoms ir kt.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky